Α. Μεταξάς, Η έκτακτη ανάγκη ως η νέα Legitimas: Προκαταρκτικές σκέψεις για μία διεπιστημονική προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Δικαίου

Α. Μεταξάς, Η έκτακτη ανάγκη ως η νέα Legitimas: Προκαταρκτικές σκέψεις για μία διεπιστημονική προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Δικαίου, ΔιΔικ 6, 2018, εκδ. Σάκκουλας