Αστική Ευθύνη του Δημοσίου για παραβάσεις του Κοινοτικού Δικαίου

Μεταξάς, Α.,  Χρυσανθάκης, Χ. (επιμ.), Εφαρμογές Διοικητικού Ουσιαστικού & Δικονομικού Δικαίου, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2009, σελ. 149-164