Χρηματοδότηση έργων από πόρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Κρατικών Ενισχύσεων

Μεταξάς, Α., Δημόσιες Συμβάσεις & Κρατικές Ενισχύσεις (ΔηΣΚΕ), Τεύχος 1-3/2006, σελ. 103-113