Διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων και ενωσιακό δίκαιο κρατικών ενισχύσεων, Η αντιμετώπιση της αφερεγγυότητας, 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου

Μεταξάς Α., Εκδόσεις Νομικη Βιβλιοθήκη, 2014, σελ. 201-214