Ενεργητική νομιμοποίηση φυσικών και νομικών προσώπων προς άσκηση ακυρωτικής προσφυγής κατά κοινοτικών κανονιστικών πράξεων: Παγιοποίηση του νομολογιακού στίγματος του ΔΕΚ

Μεταξάς, Α., Επιθεώρηση Δημοσίου Δικαίου και Διοικητικού Δικαίου, Τεύχος 3/2004, σελ. 664-686