Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Περιφέρεια

Μεταξάς, Α. (επιμ.)/Γρηγορίου Π., Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2006