Ευρώπη, Κρίση, «Έκτακτη Ανάγκη»: Η ερμηνευτική ευθύνη και οι προκλήσεις για το ευρωπαϊκό δίκαιο, Quare siletis juristae in munere vestro?

Μεταξάς, Α., Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, Τεύχος 2/2015, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη,σελ. 226-235