Ευρώπη, Κρίση, «Έκτακτη Ανάγκη»: Η ερμηνευτική ευθύνη και οι προκλήσεις για το ευρωπαϊκό δίκαιο

Μεταξάς, Α., Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, Τεύχος 2/2015, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 226-235