Ευθύνη κράτους-μέλους λόγω παραβάσεων του κοινοτικού δικαίου καταλογιζομένων σε ανώτατα εθνικά δικαστήρια

Μεταξάς, Α., Επιθεώρηση Δημοσίου Δικαίου και Διοικητικού Δικαίου, Τεύχος Ιουνίου 2004