Γενική Εισαγωγή στο ενωσιακό δίκαιο των κρατικών ενισχύσεων, Εισαγωγικές Παρατηρήσεις (ενότητες A.I-A.IV)

Μεταξάς, Α., Ελληνικό Ινστιτούτο Κρατικών Ενισχύσεων, Κρατικές Ενισχύσεις. Βασικά Κανονιστικά Κείμενα. Κριτική Έκδοση, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2011, σελ. 3-11