Η ανάκτηση παράνομων κρατικών ενισχύσεων. Ο ρόλος του Εθνικού Δικαστή στο σύστημα ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων

Μεταξάς, Α., Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, Τεύχος 8-9/2009, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 903-909