Η Δημιουργία ενός χώρου ελεύθερου ανταγωνισμού – Οι κανονιστικές βάσεις της ευρωπαϊκής πολιτικής ανταγωνισμού

Μεταξάς, Α., , Καλαβρός, Γ.-Ε.Φ./ Γεωργόπουλος,Θ. Γ., Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2010, σελ. 133-176