Η Ευρώπη σε Κρίση, Ανάμεσα σε Δίκαιο και Πολιτική

Μεταξάς, Α./Pernice, I.,  Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, Friedrich Ebert Stiftung, 2015