Η πρόσφατη νομολογία των κοινοτικών δικαστηρίων επί της ενεργητικής νομιμοποίησης φυσικών και νομικών προσώπων προς άσκηση ακυρωτικής προσφυγής κατά κοινοτικών κανονιστικών πράξεων: Μια κριτική θεώρηση

Μεταξάς, Α.,  Επιθεώρησις Δημοσίου δικαίου και Διοικητικού δικαίου, Τεύχος 4/2002, σελ. 851-871