Η συμβατότητα με το ενωσιακό δίκαιο και το Σύνταγμα της δια κανονιστικής πράξης περιστολής της ευχέρειας αλλαγής προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας (client-switching)

Μεταξάς, Α., Eφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, Τεύχος 5/2016, σελ. 603-614