Κρατικές Ενισχύσεις για την περιφερειακή ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Εισαγωγικές παρατηρήσεις για μια επίκαιρη προβληματική

Γρηγορίου Π. / Μεταξάς Α. (επιμ.), Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Περιφέρεια, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2006, σελ. 205-224