Κρατική χρηματοδότηση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος: Βασικές αποσαφηνίσεις και ανοικτά ερωτήματα

Μεταξάς, Α., Ενέργεια και Δίκαιο, Τεύχος 2/2004, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 36-45