Κριτική ανάλυση άρθρων 101-109 ΣΛΕΕ, Συνθήκη της ΕΕ & ΣΛΕΕ – Κατ’άρθρο Ερμηνεία

Μεταξάς, Α., Χριστιανός, Β. (επιμ.), Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2012, σελ. 560-613