Σκέψεις για την ποιοτική ιδιαιτερότητα της ενωσιακής έννομης τάξης

Μεταξάς, Α., Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, Τεύχος 3/2016, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 346-355