Μεταξάς, A. (2014) Διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων και ενωσιακό δίκαιο κρατικών ενισχύσεων, Η αντιμετώπιση της αφερεγγυότητας, 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 201-214.

23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 201-214.