Μεταξάς, Α. (2018) Ενωσιακό Δίκαιο κρατικών ενισχύσεων: η ένταση και τα όρια του δικαστικού ελέγχου από τα εθνικά δικαστήρια, εν: Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, Τεύχος 1, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη

Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, Τεύχος 1, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη