Μεταξάς, Α., Γαλάνης, Θ. (2018) Αστική ευθύνη του Δημοσίου για παραβιάσεις του ενωσιακού Δικαίου, εν: Χρυσανθάκης, Χ. (επιμ.), Διοικητικό Πρωτοδικείο, Εφαρμογές Διοικητικού Ουσιαστικού και Δικονομικού Δικαίου, 2η έκδοση, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 197-214.

Διοικητικό Πρωτοδικείο, Εφαρμογές Διοικητικού Ουσιαστικού και Δικονομικού Δικαίου, 2η έκδοση, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 197-214.