Μεταξάς, Α. (2018) Η έκτακτη ανάγκη ως η νέα Legitimas: Προκαταρκτικές σκέψεις για μία διεπιστημονική προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Δικαίου, εν: Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, Τεύχος 6, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 643 -650.

Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, Τεύχος 6, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 643 -650.