Μεταξάς, Α. (2019) O Εθνικός Δικαστής ως Ενωσιακός Δικαστής: το Παράδειγμα του Ενωσιακού Δικαίου Κρατικών Ενισχύσεων, Διοικητικό Δικαιο 2/2019, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ 221-229.

Διοικητικό Δικαιο 2/2019, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ 221-229.