Μεταξάς, Α. (2014) Το Ενωσιακό Δίκαιο ως ενοποιητικός παράγοντας στην εποχή της έκτακτης ανάγκης, εν: Κανελλοπούλου-Μαλούχου, Ν., Μεταξάς, Α., Παπαδοπούλου Λ. (επιμ.), Δημοσιονομική κρίση και Ευρωπαϊκή ενοποίηση, Καταλύτης προώθησης ή αιτία αναστολής, Εκδόσεις Παπαζήση, σελ. 33-48.

Δημοσιονομική κρίση και Ευρωπαϊκή ενοποίηση, Καταλύτης προώθησης ή αιτία αναστολής, Εκδόσεις Παπαζήση, σελ. 33-48.