Μεταξάς, Α. (2012) Κριτική Ανάλυση άρθρων 101-109 ΣΛΕΕ, εν: Χριστιανός, Β. (επιμ.), Συνθήκη ΕΕ & ΣΛΕΕ, Κατ’ άρθρο ερμηνεία, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 560-613.

Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 560-613.