Μεταξάς, A. (2010) Η Δημιουργία ενός χώρου ελεύθερου ανταγωνισμού – Οι κανονιστικές βάσεις της ευρωπαϊκής πολιτικής ανταγωνισμού, εν: Καλαβρός, Γ.-Ε.Φ., Γεωργόπουλος, Θ. Γ., Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ουσιαστικό δίκαιο, Τόμος ΙΙ, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 133-176.

Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ουσιαστικό δίκαιο, Τόμος ΙΙ, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 133-176.