Μεταξάς, A., Γαλάνης, Θ. (2009) Αστική ευθύνη του Δημοσίου για παραβάσεις του Κοινοτικού Δικαίου, εν: Χρυσανθάκης, Χ. (επιμ.), Εφαρμογές Διοικητικού Ουσιαστικού & Δικονομικού Δικαίου, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 149-164.

Εφαρμογές Διοικητικού Ουσιαστικού & Δικονομικού Δικαίου, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 149-164.