Μεταξάς, Α. (2006) Κρατικές ενισχύσεις για την περιφερειακή ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Εισαγωγικές παρατηρήσεις για μια επίκαιρη προβληματική, εν: Γρηγορίου, Π. – Μεταξάς, Α. (επιμ.), Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση & Ευρωπαϊκή περιφέρεια, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή, σελ. 205-224.

Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή, σελ. 205-224.