Μεταξάς, Α. (2004) Ενεργητική νομιμοποίηση φυσικών και νομικών προσώπων προς άσκηση ακυρωτικής προσφυγής κατά κοινοτικών κανονιστικών πράξεων: Παγιοποίηση του νομολογιακού στίγματος του ΔΕΚ, Επιθεώρησις Δημοσίου Δικαίου και Διοικητικού Δικαίου, Τεύχος 3/2004, σελ. 664-686.

Επιθεώρησις Δημοσίου Δικαίου και Διοικητικού Δικαίου, Τεύχος 3/2004, σελ. 664-686.