Μεταξάς, Α. (2004) Ευθύνη κράτους-μέλους λόγω παραβιάσεων του κοινοτικού δικαίου καταλογιζομένων σε ανώτατα εθνικά δικαστήρια, Επιθεώρησις Δημοσίου Δικαίου και Διοικητικού Δικαίου, Τόμος 48, Τεύχος 2/2004, σελ. 422-433.

Επιθεώρησις Δημοσίου Δικαίου και Διοικητικού Δικαίου, Τόμος 48, Τεύχος 2/2004, σελ. 422-433.