Μεταξάς, Α. (2004) Κρατική χρηματοδότηση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος: Βασικές αποσαφηνίσεις και ανοικτά ερωτήματα, Ενέργεια & Δίκαιο, Τεύχος 2/2004, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2004, σελ. 36-45.

Ενέργεια & Δίκαιο, Τεύχος 2/2004, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2004, σελ. 36-45.