Μεταξάς, Α. (2003) Συμβάσεις δημοσίων έργων και κοινοτικό δίκαιο: Διαπλοκή εθνικού και κοινοτικού κανονιστικού πλαισίου και σχετική νομολογία του ΔΕΚ, Επιθεώρησις Δημοσίου δικαίου και Διοικητικού δικαίου, Τεύχος 2/2003, σελ. 441-453.

Επιθεώρησις Δημοσίου δικαίου και Διοικητικού δικαίου, Τεύχος 2/2003, σελ. 441-453.