Μεταξάς, Α. (2003) Η οριοθέτηση της έννοιας της κρατικής ενίσχυσης κατά το άρθρο 87 παρ. 1 ΣΕΚ – Αντισταθμιστικές παροχές για υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος και κοινοτικός μηχανισμός ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Αθήνα – Κομοτηνή.

Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Αθήνα – Κομοτηνή.