Μεταξάς, Α. (2002) Η πρόσφατη νομολογία των κοινοτικών δικαστηρίων επί της ενεργητικής νομιμοποίησης φυσικών και νομικών προσώπων προς άσκηση ακυρωτικής προσφυγής κατά κοινοτικών κανονιστικών πράξεων: Μια κριτική θεώρηση, Επιθεώρησις Δημοσίου δικαίου και Διοικητικού Δικαίου, Τεύχος 4/2002, σελ. 851-871.

Επιθεώρηση Δημοσίου Δικαίου και Διοικητικού Δικαίου, Τεύχος 4/2002, σελ. 851-871.