Θέματα ευρωπαϊκού δικαίου: Νομολογία του ΔΕΚ – Κριτική προσέγγιση: Κρατικές Ενισχύσεις – Τηλεπικοινωνίες – Δημόσιες Συμβάσεις – Κοινοτικό Δικονομικο Δίκαιο

Μεταξάς, Α., Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2004