Δίκαιο Ανταγωνισμού

Το δίκαιο προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού συνιστά κομβικό πεδίο εξειδίκευσης της δικηγορικής μας εταιρείας.

Παρέχουμε πλήρη συμβουλευτική αρωγή για τη διαμόρφωση της επιχειρηματικής στρατηγικής των εντολέων μας και αναλαμβάνουμε την εκπροσώπησή τους κατά τη διενέργεια συναλλαγών και τη διαπραγμάτευση συμφωνιών με γνώμονα της τήρηση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, εθνικής και ενωσιακής. Επιπλέον, παρέχουμε εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες για τη θέσπιση, προσαρμογή και παρακολούθηση προληπτικών ενδοεπιχειρησιακών προγραμμάτων διαχείρισης κινδύνου και εσωτερικού ελέγχου (Αntitrust Compliance Programmes – ACP’s), με στόχο την προληπτική ελαχιστοποίηση του κινδύνου μη συμμόρφωσης με την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία.