Εμπορικό, Εταιρικό και Τραπεζικό δίκαιο

Η δικηγορική μας εταιρεία προσφέρει ένα ευρύ φάσμα νομικών υπηρεσιών για την κάλυψη των εξειδικευμένων αναγκών που ανακύπτουν στο σύγχρονο εταιρικό, επιχειρηματικό περιβάλλον.

Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται εξίσου σε ημεδαπές και διεθνείς εταιρίες και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, τη σύσταση εταιρειών, τη σύνταξη εταιρικών καταστατικών εγγράφων, την εταιρική διακυβέρνηση καθώς και την πλήρη νομική αρωγή των εντολέων μας επί σύνθετων εταιρικών συγχωνεύσεων και εξαγορών.