Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η διείσδυσή του στις εθνικές έννομες τάξεις επηρεάζει σήμερα καίρια την ουσία και την αποτελεσματικότητα της νομικής προστασίας, συνεπώς και της δικηγορικής εργασίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η εις βάθος γνώση του Δικαίου της Ε.Ε., καθώς και των αρχών που το διέπουν, καθίσταται σημαντικό εργαλείο για την ποιοτική παροχή νομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών από την εταιρεία μας. Η ακαδημαϊκή και πρακτική εξειδίκευσή μας προσφέρει τη δυνατότητα μιας ολιστικής προσέγγισης και παροχής ολοκληρωμένων λύσεων, βασιζόμενων τόσο στο εθνικό όσο και στο ευρωπαϊκό Δίκαιο.