Μεταξάς, A. (2017) H εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων για τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων από τα εθνικά δικαστήρια: Ο πολυλειτουργικός ρόλος του διοικητικού δικαστή, εν: Διοικητική Δικαιοσύνη 2, Εκδόσεις Σάκκουλας.

Διοικητική Δικαιοσύνη 2, Εκδόσεις Σάκκουλας.