Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

Οι σύνθετες ανάγκες των εταιρειών και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των τηλεπικοινωνιών απαιτούν την παροχή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών στηριζόμενων στην καλή γνώση του κανονιστικού πλαισίου ρύθμισης των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η δικηγορική μας εταιρεία έχει σημαντική εμπειρία σ’ ένα ευρύ φάσμα υποθέσεων που αφορούν εμπορικές συμφωνίες, αδειοδότηση και χάραξη στρατηγικής με βάση το κείμενο εθνικό και ενωσιακό κανονιστικό πλαίσιο στο χώρο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.