Δημοσιεύσεις

Οι εταίροι και συνεργάτες της δικηγορικής μας εταιρείας, ενόψει και της θεμελιακής δέσμευσής μας για την παροχή νομικών υπηρεσιών βασιζόμενων σε άρτια ακαδημαϊκή γνώση, προβαίνουν τακτικά στη συγγραφή άρθρων σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά σε έντυπη και διαδικτυακή μορφή, καθώς και βιβλίων ή μονογραφιών για θέματα που σχετίζονται με τους τομείς της νομικής μας εξειδίκευσης και δικηγορικής πράξης.

  • Είδος δημοσίευσης

  • Γνωστικό αντικείμενο