Μεταξάς, A., Παπανικολάου, K. (2018), Αναδρομική εφαρμογή ρυθμίσεων σχετικά με τη μεθοδολογία υπολογισμού χρεώσεων στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011, Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, Τεύχος 5/2018, Εκδόσεις Π.Ν. Σάκκουλας, σελ. 387-390.

Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, Τεύχος 5/2018, Εκδόσεις Π.Ν. Σάκκουλας,  σελ. 387-390.