Μεταξάς, Α. (2018) Η Αλληλεγγύη στην Ενωσιακή Δικαιοταξία – Απόπειρα προσέγγισης μια θεμελιακής αξιακής αρχής του ενωσιακού δικαίου, εν: Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, Τεύχος 6, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη.

Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, Τεύχος 6, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη.