Μεταξάς Α. (2019) Μετά την Ευρώπη τι; Πέρα από τη φενάκη της μη θνητότητας, εν: Μεταξάς, Α. (επιμ), Η κρίση του Κράτους Δικαίου – The crisis of the rule of Law in the EU, Εκδόσεις ΕΥΡΑΣΙΑ, σελ. 37-48

Εκδόσεις ΕΥΡΑΣΙΑ, σελ. 37-48