Μεταξάς, Α. (2015) Ευρώπη, Κρίση, ‘Έκτακτη Ανάγκη’: Η ερμηνευτική ευθύνη και οι προκλήσεις για το ευρωπαϊκό δίκαιο, Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, Τεύχος 2/2015, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, σελ. 226-235.

Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, Τεύχος 2/2015, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, σελ. 226-235.