Μεταξάς, Α. (επιμ.) (2017) Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα βασικά κανονιστικά κείμενα. ΣΕΕ – ΣΛΕΕ – ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ – ΧΘΔ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΕΕ – ΕΣΔΑ, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη.

Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη.