Μεταξάς, Α. (2011) Γενική εισαγωγή στο Ενωσιακό Δίκαιο των κρατικών ενισχύσεων. Εισαγωγικές παρατηρήσεις (ενότητες Α.Ι-Α.IV), Κρατικές Ενισχύσεις – Τα Βασικά Κανονιστικά Κείμενα, Ελληνικό Ινστιτούτο Κρατικών Ενισχύσεων, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 3-11.

Ελληνικό Ινστιτούτο Κρατικών Ενισχύσεων, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 3-11.