Μεταξάς, Α. (2006) Χρηματοδότηση έργων από πόρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και Ευρωπαϊκό Δίκαιο κρατικών ενισχύσεων (γνωμοδότηση), Δημόσιες Συμβάσεις & Κρατικές Ενισχύσεις, Τεύχος 1-3/2006, σελ. 103-113.

Δημόσιες Συμβάσεις & Κρατικές Ενισχύσεις, Τεύχος 1-3/2006, σελ. 103-113.