Μεταξάς, Α. (2004) Κρατικές ενισχύσεις και συμμετοχή σε δράσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, Δημόσιες Συμβάσεις & Κρατικές Ενισχύσεις, Τεύχος 3/2004, σελ. 245-253.

Δημόσιες Συμβάσεις & Κρατικές Ενισχύσεις, Τεύχος 3/2004, σελ. 245-253.